"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín
Svatopluka Čecha 3106/4a, 695 01 Hodonín

Motto:
„Obyčejný dům, v němž se ti dostane pomoci, přijetí a podpory,
má větší cenu než palác, ve kterém by ses cítil osamělý.“

Logo Hodonin                            logo-kyjov
                                                                             
        „Činnost organizace je finančně 
                                                                                     podporována městem Kyjovem“.

Vedoucí projektu: Bc. Zuzana Hallová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 340 472
Kontakt na vedoucího: +420 737 234 098
Email: Z-m%C6e--gvxO1.7~bGkO1p
Kde nás najdete: MAPA

Provozní doba:

 • Provozní doba Noclehárny  - 20.00 do 7.00 denně.
 • Příjem uživatelů k noclehu - 20.00 do 21.30 hod.
 • Služby jsou poskytovány (potravinový a hygienický servis) od 20.00 do 22.30 hod.
 • Doba nočního klidu - od 23.00 do 6.30 hod.
 • Budíček -  6.30 hod.
 • Plná kapacita: 20 lůžek

Noclehárna je registrovanou sociální službou dle § 63 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Veřejný závazek

Poslání Noclehárny

Posláním služby Noclehárna pro lidi bez přístřeší v Hodoníně je pomáhat mužům i ženám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokážou dočasně řešit vlastními silami. Poskytuje podmínky pro osobní hygienu a přespání. Předáním informací a kontaktů v rámci základního poradenství klienty podporuje v řešení životní situace.

Cíle služby:

 • Klient, který nepřespává na ulici
 • Snižování rizik šíření chorob a zdravotní újmy
 • Klient, který má informace k řešení své nepříznivé situace prostřednictvím základního soc. poradenství
 • Klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu nedostatku stravy, hygieny a tepla především v zimním období
 • Klient, který se osamostatnil - zvládá svou nepříznivou situaci a její následky a postupně se zařazuje do běžné společnosti (přechod na vyšší stupeň = azylový dům, ubytovna)

Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 18 let bez přístřeší

 • Jejichž zdravotní stav umožňuje kolektivní soužití
 • Které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu (především v oblasti hygieny)

Služba není poskytována osobám:

 • Které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
 • Jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve zdravotnickém zařízení
 • Jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání služby z důvodů porušení provozního řádu; toto nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.
 • Které žádají o službu při již naplněné kapacitě noclehárny

Neumíme poskytnout službu osobám:

 • Které mají těžké a hluboké mentální postižení.
 • Které z důvodu silné podnapilosti a vlivu omamných látek nemůže pochopit a akceptovat provozní řád
 • Které jsou nevidomé a neslyšící
 • Kterým nelze tlumočit provozní řád z důvodu jazykové bariéry
 • Které z důvodu akutní duševní poruchy závažným způsobem narušují kolektivní soužití
 • Které trpí nakažlivou chorobou (nutnost zajištění preventivního prostředí ostatním uživatelům)

Zásady poskytovaných služeb:

 • nízkoprahovost – právo na vstup mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny, mohou přijít kdykoliv bez předešlé domluvy a bez doporučení
 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup
 • důvěrnost sdělení
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • dodržování lidských práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů

Poskytované služby

Základní  

 • Poskytnutí přenocování.
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha, holení, poskytnutí ošacení z charitního šatníku a oprání prádla pouze v nouzové situaci, kdy je třeba uživateli akutně poskytnout čisté oblečení z důvodu zabezpečení základních fyziologických potřeb (hygieny, zdraví, tepla apod.)

Fakultativní služby:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (polévka), nápoje (káva a čaj), možnost ohřevu jídla v mikrovlnné troubě pro přípravu vlastního jídla.

Poplatky za služby

Nocleh – 60 Kč/osoba/noc

Letáček o službě