"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Ždánice
Zámecká 848, 696 32 Ždánice

Motto:
"Každá cesta, i ta nejdelší se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale."
Aleš Opatrný

 

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Rolencová
Supervize: Mgr. Bohuslava Horská
Telefonní spojení:
+ 420 737 234 096 - vedoucí služby Mgr. Veronika Rolencová 
Email: ZiFhb25f4-rjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Kde nás najdete: MAPA

Přehled poskytovaných úkonů a stanovených úhrad:  SAZEBNÍK

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat je v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Cíle :

 • Udržet v co největší míře dovednosti potřebné k samostatnému životu v domácím prostředí.
 • Umožnit uživateli zůstat v domácím prostředí zajištěním chodu domácnosti a péče o vlastní osobu.
 • Umožnit uživateli vyřízení osobních záležitostí a udržení přirozených společenských vazeb.

Cílová skupina:

Naše služba je určena obyvatelům města Ždánice, obcí Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Žarošice, Uhřice, Ostrovánky, Velké Hostěrádky.

 • Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby,
 • Osobám se sníženou soběstačností starším 50 let.

Pečovatelská služba si vyhrazuje právo, neposkytovat službu osobám agresivním; lidem, kteří jsou závislí na návykových látkách; lidem, kteří opakovaně projevují hrubou neúctu k personálu poskytujícímu mu péči a dále i těm, kteří odmítají finanční plnění související s pobíráním těchto služeb.

Sociální služby neposkytujeme rovněž osobám vyžadujícím speciální komunikační postupy a metody; osobám, jejichž celkový stav vyžaduje nepřetržitou péči, pokud nepožadují jen časově limitovanou část péče.

Zásady poskytování služby:

 1. Práce s uživatelem dle jeho individuálních možností a schopností – jednání s uživatelem a poskytování služby se odvíjí od individuálních předpokladů a schopností jedince, bytových a sociálních podmínek, rodinných vztahů a vazeb.
 2. Respektování rozhodnutí uživatele – služby nabízíme, navrhujeme varianty řešení. Rozhodnutí musí udělat uživatel a toto rozhodnutí je respektováno.
 3. Podporování samostatnosti uživatele – snažíme se udržovat a rozvíjet schopnosti uživatele a zmenšovat tak jeho závislost na dalších osobách.
 4. Dodržování práv uživatelů – personál jedná s uživateli s respektem ke všem jeho lidským právům. Pracuje tak, aby zachoval lidskou důstojnost za všech situací.
 5. Přirozené riziko – pracovník upozorní uživatele na možné dopady jeho rozhodnutí, ale respektuje ho.
 6. Partnerský přístup – přistupuje se ke každému jako rovný k rovnému.

Pečovatelskou službu poskytujeme formou ambulantní a terénní. Ambulantní forma je poskytována v prostorách Domu s pečovatelskou službou Ždánice a to pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Ostatní úkony se poskytují formou terénní  - v domácím prostředí.

Okamžitá kapacita naší služby je 6 uživatelů. Ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 5 uživatelů.

Provozní doba:

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.15 do 15.45 hod.

v Archlebově v pracovní dny 7.00 - 15.30 hod.

v Dambořicích v pracovní dny 7.00 - 10.00 hod. 14.30 - 15.30 hod.

Pokud nastane situace, kdy uživatel potřebuje péči mimo stanovenou pracovní dobu, řeší se úpravou pracovní doby pečovatelky (například soboty a neděle).

V případě nouzové potřeby může uživatel přivolat pečovatelku telefonicky 737 234 096.

Vstup do služby:

Po doručení žádosti o službu zájemce obdrží základní informace o nabídce a možnostech služby /ústně i písemně/ a vedoucí pečovatelské služby dohodne návštěvu u zájemce. Potom následuje jednání se zájemcem o pečovatelskou službu. Sociální pracovnice nebo vedoucí pečovatelské služby žadatele seznámí s nabídkou poskytovaných služeb a podmínkami poskytování, zjistí, jakou službu zájemce potřebuje.

Pokud se sociální pracovnice / vedoucí se zájemcem dohodne, vyplní dotazník základního šetření (osobní údaje potřebné k zavedení pečovatelské služby) a žadatel stvrdí žádost podpisem. Spolu domluví četnost, dobu, způsob vykonávání dohodnutých úkonů a úhrady za ně. Vedoucí informuje žadatele o možnosti kdykoliv snížit nebo rozšířit rozsah úkonů v rámci možností zařízení, o možnosti službu kdykoliv vypovědět, o možnosti stěžovat si, o tom, co dělat v nouzové situaci.

Všechny dohodnuté úkony a podmínky poskytování se sepíší ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Se smlouvou dostává uživatel přílohy s písemnou informací o možnostech stěžovat si, o obecných pravidlech poskytování běžných úkonů pečovatelské služby, o možných nouzových situacích při poskytování pečovatelské služby a jejich řešení.

Metody práce s uživatelem:

Potřeby uživatelů a jejich změny jsou formulovány v individuálních plánech. Záznamy vede klíčový pracovník a v pravidelných intervalech s uživatelem přehodnocuje plán. Pečovatelky vedou evidence provedených úkonů a záznam o průběhu služby. Výkazy na konci měsíce po podepsání a odsouhlasení uživatelem (zmocněncem, opatrovníkem) předloží vedoucí Charitní pečovatelské služby Ždánice ke zpracování vyúčtování úhrad za daný měsíc. Úhrada za poskytnuté služby se vybírá v hotovosti na konci každého měsíce.

Nabídka základních činností dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití                              

 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu
 • nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení ložního prádla
 • praní a žehlení osobního prádla

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:

Při sjednávání služby se žadatel na základě poskytnutých informací rozhoduje, zda službu využije a v jakém rozsahu. Může službu kdykoliv ukončit.

Při plánování služby a přehodnocování průběhu služby spolurozhoduje o způsobu a čase vykonávání služby, 

V průběhu služby může žádat o rozšíření nebo naopak snížení rozsahu nebo četnosti poskytované služby, může žádat změnu pracovního postupu, změnu času vykonávání služby, změnu pracovníka, rozšíření služby na víkendy.

Může se vyjadřovat ke kvalitě poskytované služby.

Může podávat připomínky nebo stížností.

Je nutné sloučit požadavky všech uživatelů tak, aby je mohli pracovníci pečovatelské služby zabezpečit a dodržet všechny interní předpisy a pravidla. V případech, kdy není možno požadavkům plně vyhovět, se hledá nejvhodnější řešení.

Způsob vyřizování stížností uživatelů:

Uživatel Charitní pečovatelské služby Ždánice má právo podat stížnost. Stížnosti je možné podávat formou ústní i písemnou.  Vyřizováním stížností je pověřena vedoucí Charitní pečovatelské služby Ždánice. Převzít je může kterýkoliv pracovník Charitní pečovatelské služby Ždánice.

Stížnosti jsou řešeny dle vypracovaného postupu, který uživatel obdrží v písemné formě jako přílohu Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování PS je možno obrátit se na nadřízené orgány:

 • ředitel Oblastní charity Hodonín - Václav Salajka, Wilsonova 7, 965 01 Hodonín telefon 537 001 251,
  email: reditel.hodonin@charita.cz. K osobnímu rozhovoru je nutné se předem telefonicky objednat.
 • ředitel Diecézní charity Brno - Ing. Mgr. Oldřich Haičman, tř. Kapitána Jaroše 9, 602 00 Brno,
  tel. 545 426 610;
 • brněnský biskup - Mons. Vojtěch Cikrle, Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno;

nebo na nezávislé orgány, např.:

 • Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) email: podatelna@ochrance.cz,
  tel.: 542 542 888, 542 542 777.

Ukončení poskytování služby:

Uživatel může kdykoliv službu ukončit bez udání důvodů.

Poskytovatel může službu ukončit z těchto důvodů:

 • neuhrazené platby za služby
 • agresivita uživatele nebo osob vyskytujících se v domácnosti (fyzické nebo psychické ohrožení pracovníka)
 • zhoršení celkového stavu uživatele natolik, že již není možno zajistit jeho potřeby prostřednictvím pečovatelské služby
 • změna bydliště uživatele mimo dosah pečovatelské služby
 • pokud uživatel dlouhodobě nevyužívá službu (déle jak 3 měsíce nepřetržitě) a nedohodne se s poskytovatelem jinak, je mu smlouva ukončena automaticky, bez písemného oznámení

V případě ukončení služby poskytovatelem je výpovědní lhůta14 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uživateli bude nabídnut kontakt na jiné poskytovatele obdobných služeb v regionu.

Spoluúčast uživatele na službě:

Uživatel pečovatelské služby se podílí na službě již při sjednávání Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, tím že rozhoduje o tom, jak, kdy, jak často a v jakém rozsahu mu bude služba poskytována. Při plánování průběhu služby uživatel společně s klíčovým pracovníkem stanovují pracovní postupy a uživatel dle svých schopností se podílí přímo na jednotlivých úkonech např. při oblékání, koupání, podávání stravy, úklidových pracích…  V pravidelných časových úsecích uživatel s klíčovým pracovníkem hodnotí průběh služby a společně vyvozují závěr, jak bude služba pokračovat. 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby.

Sídlo pečovatelské služby:  Dům s pečovatelskou službou ve Ždánicích. Jednu část domu tvoří provozní prostory užívané pečovatelskou službou a druhou část byty ve vlastnictví a správě Města Ždánice. O přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou rozhoduje Rada města na základě žádostí.

Dům s pečovatelskou službou Ždánice byl vybudován a uveden do provozu 1. 1. 1995 Městem Ždánice za finanční podpory státu. Charitní pečovatelská služba Ždánice zahájila činnost v roce 2006. Služba navazuje na službu poskytovanou Městem Ždánice od roku 1995. Provozovatelem Charitní pečovatelské služby ve Ždánicích je Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 7, 695 05 Hodonín.

Dům pečovatelské služby se nachází na kopci v okrajové části města. Budova je zasazena mírně do svahu. Obyvatelé mají nádherný výhled do okolní krajiny.

Pokud vyjdete před budovu vlevo je zámecký park a zámek a vpravo „Laudonova vila“ – nyní zdravotní středisko s přilehlou lékárnou.

Na příjezdové cestě od Bučovic i od Kyjova přes Strážovice jsou ukazatele směřující na Dům s pečovatelskou službou nebo zdravotní středisko.

Dům je rozdělen na bytovou část (v budově se nachází celkem 24 bytů z toho 6 bezbariérových, 15 bytů pro jednotlivce a 3 byty pro dvojice) a technické zázemí, které slouží jako středisko pečovatelské služby (středisko osobní hygieny, výdejna stravy s jídelnou, prádelna, sušárny, kotelna, dílna, kancelář, šatna). 

Budova má 3 podlaží.

V suterénu se nachází bezbariérové byty a v nebytové části šatna pečovatelek, prádelna s přilehlou sušárnou, sklad kompenzačních pomůcek a kotelna. Prádelnu obsluhují pouze pečovatelky.

V prvním podlaží je hlavní vchod pro obyvatele a hlavní vchod pro pečovatelskou službu. Naproti hlavního vchodu pro pečovatelskou službu se nachází kancelář pečovatelské služby a hned vedle středisko osobní hygieny (koupelna, soc. zařízení, masážní místnost - odpočívárna). Vpravo od vchodových dveří je umístěna jídelna a výdejna stravy s nezbytným zázemím. Jídelna slouží také jako společenská místnost.

Naproti hlavního vchodu pro obyvatele je výtah, který umožňuje pohyb mezi podlažími, těm, kteří mají potíže při chůzi na schodech. Před výtahem visí na zdi poštovní schránky pro obyvatele.

Ve druhém podlaží je pouze bytová část.

Charitní pečovatelská služba Ždánice je převážně terénní služba. Pohybujeme se kopcovitém terénu v okruhu 16 km od Ždánic. K zabezpečení služby je třeba využívat 3 automobily.

K výkonu práce mají pracovnice odpovídající vybavení (od pracovních oděvů, přes mobilní telefon, přístup k informacím na internetu až po program v počítači ke zpracování dat pečovatelské služby).

Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v oblastech týkajících se poskytování služby.