"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Ždánice
Zámecká 848, 696 32 Ždánice

Motto:
"Každá cesta, i ta nejdelší se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale."
Aleš Opatrný

 

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Rolencová
Supervize: Mgr. Bohuslava Horská
Telefonní spojení:
+ 420 737 234 096 - vedoucí služby Mgr. Veronika Rolencová
+ 420 731 425 496 - zástupkyně vedoucí služby Helena Otřelová
Email: ZiFhb25f4-rjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r
Kde nás najdete: MAPA

Přehled poskytovaných úkonů a stanovených úhrad: SAZEBNÍK

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby Ždánice je poskytování ambulantních, převážně terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci.

Cíle:

 1. Umožnit uživatelům, co nejdéle setrvat v domácím prostředí a zůstat tak součástí místního společenství a oddálit umístění do pobytového zařízení sociálních služeb
  » Nastavit péči tak, aby uživatelé nemuseli odcházet do pobytových zařízení
  » Pečovatelské služby poskytovat tak, aby uživatel s pomocí pečovatelské služby zvládal činnosti, které z
     důvodu věku, zdravotního omezení a znevýhodňujících okolností není schopen zvládat sám
 2. Pomocí pečovatelské služby udržet co nejdéle dovednosti a schopnosti uživatele, které jsou v důsledku stáří, postižení, nemoci nebo znevýhodňujících okolností ohroženy
  » Umožnit uživateli vykonávat úkony, které zvládne sám, i když potřebuje více času
  » Podporovat uživatele v úkonech péče, u kterých bylo zjištěno, že jsou schopni je zvládat samostatně,  
     případně s minimální podporou
 3. Pomoci rodinám při péči o člena rodiny a umožnit jim tak řešit jejich nelehkou životní situaci
  » Pomoci s péčí v době, kdy je rodina v zaměstnání
 4. Pomoc rodinám s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci

Cílová skupina:

Naše služba je určena obyvatelům města Ždánice, obcí Lovčice, Nechvalín, Ostrovánky, Věteřov, Dražůvky, Nenkovice, Želetice, Archlebov, Žarošice, Uhřice, Násedlovice a Dambořice

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie uživatelů: bez omezení věku

Službu neposkytujeme:

 1. Pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i ohledem na vymezení okruhu osob v cílové skupině
 2. Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
 3. Osobě, které byla vypovězena smlouva pečovatelskou službou Ždánice v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zásady poskytované služby:

 1. Individuální přístup - jednání s uživatelem s poskytování služby se odvíjí od individuálních přání, potřeb, schopností a předpokladů uživatele služby, s přihlédnutím na jeho bytové a sociální možnosti i podmínky, rodinné vztahy a vazby. S uživateli se pracuje na základě dohodnutých smluv, individuálních plánů, jejich aktuálních potřeb a přání.
 2. Respektování práva na samostatné rozhodování - služby nabízíme, navrhujeme varianty řešení, ale rozhodnutí závisí na uživateli a je respektováno
 3. Podpora samostatnosti uživatele/ nezávislosti na službě - snažíme se udržovat a rozvíjet schopnosti uživatele a snižovat tak jeho závislost na dalších osobách
 4. Přirozené riziko - pracovník upozorní uživatele na možné dopady jeho rozhodnutí, ale respektuje ho
 5. Partnerský přístup - k uživateli se přistupuje s úctou a respektem, uživatel je považován na odborníka své životní situace

Pečovatelské služby jsou našim klientům poskytovány jednak v jejich přirozeném domácím prostředí (terénní služby), v případě zájmu mohou využít některé služby přímo ve středisku pečovatelské služby (ambulantní služby). Okamžitá kapacita naší služby je 6 uživatelů. Ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 5 uživatelů.

Poskytované služby: 

Služby

Pečovatelské služby jsou našim klientům poskytovány jednak v jejich přirozeném domácím prostředí (terénní služby), v případě zájmu mohou využít některé služby přímo ve středisku pečovatelských služeb (ambulantní služby).

Činnosti pečovatelské služby vyplývají z regionálních karet JMK:

Osobní hygiena:

 • denní hygiena: péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uší mytí a koupání,
 • mytí těla a koupání
 • výkon fyziologických potřeb: použití WC či toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku moči a výměna menstruačních vložek

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání: oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, výběr vhodného oblečení dle ročních dob a společenských události

Samostatný pohyb:

 • Pohyb ve vlastní domácnosti
 • Změna polohy: na lůžku, vstávání a uléhání, stání a sezení, polohovací a fixační pomůcky
 • Manipulace s předměty
 • Pohyb mimo domov a chůze po rovině, schodech
 • Zajišťování stravování:
 • Příprava a přijímání stravy a pití, zajištění potraviny a stravy, dovoz stravy

Péče o domácnost:

 • Běžné udržení pořádku a běžný úklid domácnosti
 • péče o lůžko, převlékání lůžkovin
 • Péče o prádlo, oblečení a boty, praní a žehlení, uložení čistého prádla
 • Udržení tepelní pohody a zajištění vody v domácnosti
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Nakládání s odpadky

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora při navazování a udržování přátelských vztahů
 • Orientace v čase, ve vlastní domácnosti, mimo domov, v osobách
 • Podpora při rozvíjení schopnosti srozumitelně se vyjádřit a komunikovat
 • Možnost využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace:

 • Poskytnout poradenství a informace o pracovním uplatnění
 • Předání informací a podpory při trávení volného času a nácviku oblíbených činností (např. klubové aktivity, čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, ruční práce apod.)

Péče o zdraví a bezpečí:

 • Předání informací o opatření pro zajištění bezpečí
 • Předání informací o postupech provedení jednoduchého ošetření
 • Podpora a dostatek informací k návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • Předání informací k zdravé výživě

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Předání informací o tom, kdo by mohl pomoci s hospodařením s finančními prostředky, poradenství, o speciálních služeb v hospodaření
 • Předání informací o jednotlivých dávkách v případě nedostatku finančních prostředků (např. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči apod.)
 • Podpora při zajištění platnosti dokladů
 • Podpora při uplatnění politických práv a práva volit
 • Mít možnost využít informace event. podporu při ochraně svých práv
 • Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se bránit a informace a kontakty na subjekty, které se tímto zabývají

Podpora rodičovských kompetencí

 • Mít informace o možnosti využití návazných a speciálních služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …)
 • Mít možnost využít službu jako doprovod dítěte do školy k lékaři atd.
 • Mít fyzickou podporu při péči o děti v domácím prostředí
 • Mít možnost využít informace a kontakty na subjekty, které poskytují odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítě, speciálních pomůcek či dalších odborných služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …).