"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Šardice
č.p. 5, 696 13 Šardice

Hlavní vstupCharitní pečovatelská služba ŠardiceCharitní pečovatelská služba Šardice

Personál Charitní pečovatelské služby Šardice

Motto:
„Ve stáří nemusíte zůstat osamělí.“

Vedoucí projektu: Bc. Helena Špérová
Supervize: Mgr. Lenka Koleňáková
Telefonní spojení: +420 733 755 880; mobil: +420 736 529 355
Email: Zhzy.7dcW5Fk82~907c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj
Kde nás najdete:
Vnitřní pravidla 2016
Ceník od 1.7.2019.doc

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Kancelář:
Po - Pá     08.00 - 12.00  v Šardicích č. 5 - stará škola

Dle potřeb zájemců o službu a uživatelů lze pracovní dobu přizpůsobit, po dohodě lze službu poskytnout i o víkendech či státních svátcích pouze terénní formou a je-li to v možnostech pečovatelské služby.

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby Šardice je umožnit seniorům a lidem se ztrátou soběstačnosti zůstat co nejdéle v domácím a pro ně přirozeném prostředí. Naplňovat jednotlivé potřeby uživatelů, nechat je samostatně se rozhodovat do jaké míry pomoc potřebují a zachovávat jejich důstojnost.

Cíle:

 • podpora uživatele při zabezpečení chodu domácnosti a při udržování samostatnosti a vlastních dovedností uživatele,
 • prostřednictvím terénních a ambulantních služeb naplňovat individuální potřeby uživatelů,
 • pomoc uživateli při zvládání hygienických a stravovacích návyků a dalších situací,
 • zprostředkování kontaktu s rodinou uživatele a vlastním okolím,
 • pomoc při vyhledávání navazujících služeb

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie uživatelů: bez omezení věku

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup – jednání s uživatelem a poskytování služby se odvíjí od individuálních přání, potřeb, schopností uživatele služby, s přihlédnutím na jeho bytové a sociální podmínky a jeho rodinné vztahy a vazby. S uživateli se pracuje na základě sepsaných smluv, individuálních plánů a aktuálních potřeb a přání uživatelů.
 • Respektování práva na samostatné rozhodování – navrhujeme varianty řešení, podporujeme uživatele, aby se rozhodoval samostatně. Rozhodnutí uživatele je respektováno.
 • Podpora samostatnosti/nezávislosti na službě – snažíme se udržovat a rozvíjet schopnosti uživatele, a zmírňovat tak jeho závislost na dalších osobách.
 • Podpora přirozených společenských vazeb – pracovníci v rámci svých možností podporují rodinné vazby, spolupráci s rodinou nebo jinými osobami, kontakty s běžnou veřejností, vyhledávání aktivit dle zájmu a schopností uživatele.
 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci jednají s uživateli s respektem ke všem jeho lidským právům. Pracují tak, aby zachovali lidskou důstojnost za všech situací.

Kde je pečovatelská služba poskytována?

 • Služby zajišťujeme v obcích: Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín a Karlín, Stavěšice, Strážovice

Činnosti pečovatelské služby vyplývají z regionálních karet JMK:

Osobní hygiena:

 • denní hygiena: péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uší mytí a koupání,
 • mytí těla a koupání
 • výkon fyziologických potřeb: použití WC či toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku moči a výměna menstruačních vložek

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání: oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, výběr vhodného oblečení dle ročních dob a společenských události

Samostatný pohyb:

  • Pohyb ve vlastní domácnosti
  • Změna polohy: na lůžku, vstávání a uléhání, stání a sezení, polohovací a fixační pomůcky
  • Manipulace s předměty
  • Pohyb mimo domov a chůze po rovině, schodech
  • Zajišťování stravování:
  • Příprava a přijímání stravy a pití, zajištění potraviny a stravy, dovoz stravy

Péče o domácnost:

 • Běžné udržení pořádku a běžný úklid domácnosti
 • péče o lůžko, převlékání lůžkovin
 • Péče o prádlo, oblečení a boty, praní a žehlení, uložení čistého prádla
 • Udržení tepelní pohody a zajištění vody v domácnosti
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Nakládání s odpadky

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora při navazování a udržování přátelských vztahů
 • Orientace v čase, ve vlastní domácnosti, mimo domov, v osobách
 • Podpora při rozvíjení schopnosti srozumitelně se vyjádřit a komunikovat
 • Možnost využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace:

 • Poskytnout poradenství a informace o pracovním uplatnění
 • Předání informací a podpory při trávení volného času a nácviku oblíbených činností (např. klubové aktivity, čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, ruční práce apod.)

Péče o zdraví a bezpečí:

 • Předání informací o opatření pro zajištění bezpečí
 • Předání informací o postupech provedení jednoduchého ošetření
 • Podpora a dostatek informací k návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • Předání informací k zdravé výživě

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Předání informací o tom, kdo by mohl pomoci s hospodařením s finančními prostředky, poradenství, o speciálních služeb v hospodaření
 • Předání informací o jednotlivých dávkách v případě nedostatku finančních prostředků (např. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči apod.)
 • Podpora při zajištění platnosti dokladů
 • Podpora při uplatnění politických práv a práva volit
 • Mít možnost využít informace event. podporu při ochraně svých práv
 • Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se bránit a informace a kontakty na subjekty, které se tímto zabývají

Podpora rodičovských kompetencí

 • Mít informace o možnosti využití návazných a speciálních služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …)
 • Mít možnost využít službu jako doprovod dítěte do školy k lékaři atd.
 • Mít fyzickou podporu při péči o děti v domácím prostředí
 • Mít možnost využít informace a kontakty na subjekty, které poskytují odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítě, speciálních pomůcek či dalších odborných služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …).