q
"Spolufinancováno Jihomoravským krajem"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Květná 379, 696 11 Mutěnice

 MutěniceČejkoviceRatíškovice

Motto:
„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.“

(africké přísloví)

Vedoucí projektu: Jitka Koperová
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení:
+ 420 518 370 388
+ 420 731 134 258 - vedoucí
Email: ZiFh3ej_9bpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g

SAZEBNÍK PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ.docx

Pracoviště Mutěnice
Květná 379, 696 11 Mutěnice
Tel.: +420 518 370 388
Mob.: +420 731 134 258 - Jitka Koperová
Email: ZiFh3ej_9bpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Kde nás najdete: MAPA

 

Pracoviště Dolní Bojanovice:
U Penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice
Tel.: +420 518 372 097
Mob.: +420 731 134 258 - Jitka Koperová
Email: ZiFhS~%79hIsT34WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Kde nás najdete: MAPA

 

Pracoviště Čejkovice:
Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Mob.: +420 731 134 258 - Jitka Koperová
Email:
chps.cejkovice@hodonin.charita.cz
Kde nás najdete: MAPA

 


-dps-Pracoviště Ratíškovice:
Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice
Telefonní spojení:
Tel.: + 420 518 368 223
Mob.: +420 731 134 258 - Jitka Koperová
Email: ZiFh8Zja%dBFZ196LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Kde nás najdete: MAPA

 

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko je určena seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. Pracovníci při poskytování pečovatelských služeb usilují o to, aby jednotliví uživatelé využívali své vlastní zdroje a mohli žít ve svém domácím prostředí co nejdéle. Snahou služby je, aby pokud možno zůstali v kontaktu se svou rodinou a přáteli. Služba je poskytována seniorům starším 60-ti let , kteří potřebují pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Pokud je snížena soběstačnost u osoby mladší a je v možnostech zařízení pomoc zabezpečit, služba je poskytována.

Poslání služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby Hodonínsko je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým překonávat obtížné situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemocí nebo ztrátou blízkého člověka.

Cíl projektu:
Cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném prostředí.

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie uživatelů: 99+

Formy poskytování služby:

 1. Ambulantní - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 2. Terénní - v domácnostech uživatelů služeb

Okamžitá kapacita služby u ambulantní formy poskytování 2, okamžitá kapacita u terénní formy poskytování 5.

Principy poskytování sociálních služeb:

 • Mlčenlivost
 • Respektování jedinečnosti každého člověka
 • Dodržování práv uživatelů
 • Podávání uživatelům služeb informace ve srozumitelné podobě
 • Pracovníci se řídí pravidly Etického kodexu

Činnosti pečovatelské služby vyplývají z regionálních karet JMK:

Osobní hygiena:

 • denní hygiena: péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uší mytí a koupání,
 • mytí těla a koupání
 • výkon fyziologických potřeb: použití WC či toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku moči a výměna menstruačních vložek

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání: oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, celková úprava vzhledu, výběr vhodného oblečení dle ročních dob a společenských události

Samostatný pohyb:

  • Pohyb ve vlastní domácnosti
  • Změna polohy: na lůžku, vstávání a uléhání, stání a sezení, polohovací a fixační pomůcky
  • Manipulace s předměty
  • Pohyb mimo domov a chůze po rovině, schodech
  • Zajišťování stravování:
  • Příprava a přijímání stravy a pití, zajištění potraviny a stravy, dovoz stravy

Péče o domácnost:

 • Běžné udržení pořádku a běžný úklid domácnosti
 • péče o lůžko, převlékání lůžkovin
 • Péče o prádlo, oblečení a boty, praní a žehlení, uložení čistého prádla
 • Udržení tepelní pohody a zajištění vody v domácnosti
 • Obsluha domácích spotřebičů
 • Nakládání s odpadky

Zajištění kontaktu se společenským prostředím:

 • Podpora při navazování a udržování přátelských vztahů
 • Orientace v čase, ve vlastní domácnosti, mimo domov, v osobách
 • Podpora při rozvíjení schopnosti srozumitelně se vyjádřit a komunikovat
 • Možnost využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace:

 • Poskytnout poradenství a informace o pracovním uplatnění
 • Předání informací a podpory při trávení volného času a nácviku oblíbených činností (např. klubové aktivity, čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, ruční práce apod.)

Péče o zdraví a bezpečí:

 • Předání informací o opatření pro zajištění bezpečí
 • Předání informací o postupech provedení jednoduchého ošetření
 • Podpora a dostatek informací k návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • Předání informací k zdravé výživě

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Předání informací o tom, kdo by mohl pomoci s hospodařením s finančními prostředky, poradenství, o speciálních služeb v hospodaření
 • Předání informací o jednotlivých dávkách v případě nedostatku finančních prostředků (např. dávky hmotné nouze, příspěvek na péči apod.)
 • Podpora při zajištění platnosti dokladů
 • Podpora při uplatnění politických práv a práva volit
 • Mít možnost využít informace event. podporu při ochraně svých práv
 • Mít informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se bránit a informace a kontakty na subjekty, které se tímto zabývají

Podpora rodičovských kompetencí

 • Mít informace o možnosti využití návazných a speciálních služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …)
 • Mít možnost využít službu jako doprovod dítěte do školy k lékaři atd.
 • Mít fyzickou podporu při péči o děti v domácím prostředí
 • Mít možnost využít informace a kontakty na subjekty, které poskytují odborné poradenství v oblasti péče o zdraví dítě, speciálních pomůcek či dalších odborných služeb (např. pedagogicko-psych. logoped, Raná péče, SAS, …).